Veleposlaništvo RS Haag /Konzularne informacije /Status davčnega rezidenta v Sloveniji /

Pojasnila Finančne uprave Republike Slovenije (FURS)

Glede statusa davčnega (ne)rezidenstva


Rezidenti Slovenije plačujejo dohodnino od vseh svojih dohodkov, ne glede na to, kje so doseženi (v Sloveniji ali izven Slovenije), nerezidenti pa od dohodkov, ki so pridobljeni v Sloveniji. Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident ali nerezident Republike Slovenije).

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/2012; v nadaljevanju: ZDoh-2) v 6. členu določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba, da se šteje za rezidenta Slovenije (uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, prisotnost v Sloveniji v davčnem letu skupno več kot 183 dni). Vsi kriteriji pri določanju rezidentskega statusa so enakovredni. Posameznik se tako šteje za rezidenta Slovenije, če izpolnjuje katerikoli pogoj iz 6. člena ZDoh-2.

Če nobeden od kriterijev iz 6. člena ZDoh-2 ni izpolnjen, se oseba šteje za nerezidenta Slovenije. Fizične osebe, ki v Sloveniji formalno nimajo urejenega ustreznega rezidentskega statusa, so dolžne pri davčnem organu urediti svoj rezidentski status. V ta namen je na spletni strani Davčne uprave RS objavljen Vprašalnik za ugotavljanje rezidentskega statusa.

Izpolnitev vprašalnika sicer ni pogoj za začetek postopka in ne predstavlja obveznega sestavnega dela vloge za ugotavljanje rezidentskega statusa. Če zavezanec ne želi izpolniti vprašalnika, lahko na drug način dokazuje dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njegov rezidentski status. Vlogi za ugotavljanje rezidentskega statusa boste verjetno morali predložiti potrdilo o odjavi stalnega prebivališča iz Slovenije, potrdilo o prijavi stalnega prebivališča v tujini, potrdilo najema ali nakupa stanovanja v tujini, kopijo pogodbe o zaposlitvi, in podobno. Davčni organ na podlagi vlog za ugotavljanje rezidentskega statusa oziroma po uradni dolžnosti presoja izpolnjevanje pogojev za rezidentski status fizičnih oseb ter o rezidentskem statusu odloči z odločbo.

Včasih slovenski davčni organ zahteva potrdilo, da ste davčni rezident Nizozemske. To potrdilo se imenuje 'woonplaatsverklaring' in ga izda nizozemska davčna uprava. Za potrdilo zaprosite prek eletronskega naslova: woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl. Navesti morate svoje ime, BSN številko, ime države ter leto, za katero potrdilo potrebujete. Vlogo običajno obdealjo v roku 4 tednov.

Hkrati pojasnjujemo, da odjava stalnega prebivališča fizičnih oseb v Sloveniji v vseh primerih ne pomeni avtomatično, da se bo fizični osebi spremenil rezidentski status iz rezident v nerezident, saj lahko posameznik izpolnjuje katerikoli drugi pogoj za status slovenskega rezidenta iz 6. člena ZDoh-2. Če se fizični osebi rezidentski status ob odhodu iz Slovenije ne spremeni, posledično ni dolžna sprožiti postopka ugotavljanja rezidentskega statusa pri davčnem organu.

Navedeno obvestilo je informativne narave. Posameznikom svetujemo, da se za razjasnitev dodatnih vprašanj obrnejo na pristojni davčni urad v Sloveniji.

Dodatne informacije so dosegljive tukaj.

 

Glede odprtih finančnih računih v tujini

 

V skladu s 7. točko 1. odstavka in 17. točko 2. odstavka 49. člena Zakona o finančni upravi je potrebno prijaviti plačilne račune iz tujine.

Vsak zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, mora finančni upravi v skladu z Zakonom o finančni upravi prijaviti plačilni račun iz tujine v osmih dneh od odprtja.

 

Več informacij in obrazce najdete na spletni strani FURS.

 

 

Dodatno informacijo glede davčnega rezidentstva in odjave stalnega prebivališča, ki sta jo pripravila Finančna uprava RS in Ministrstvo za notranje zadeve RS, smo 15. 12. 2016 objavili na naši spletni strani.